Okres wypowiedzenia – jak to się oblicza?

Jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie za wypowiedzeniem). Czy okres wypowiedzenia dla każdego rodzaju umowy o pracę jest taki sam? Od czego zależy jego długość? Kiedy zaczyna się bieg okresu wypowiedzenia

W jakich przypadkach można rozwiązać umowę za wypowiedzeniem?
Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem przez jedną ze stron umowy zawartej zarówno na okres próbny, jak i czas określony oraz czas nieokreślony.

Ile wynoszą okresy wypowiedzenia?
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony jest uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi natomiast:

– 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,
– 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
– 2 tygodnie, w przypadku umowy na zawartej na 3 miesiące.

Ustalenie daty początkowej i końcowej okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach
Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca. Okres wypowiedzenia trwa pełne miesiące (1, 2 lub 3). Warto mieć na uwadze, że występują miesiące 30-, 31- oraz 28- i 29-dniowe i nie ma to znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia liczonego w miesiącach.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach
Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, zatem sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc liczony jako 7 dni.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach
Za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. Warto pamiętać, że 3-dniowy okres wypowiedzenia ma zastosowanie wyłącznie do umowy na zastępstwo oraz umowy na okres próbny trwający dwa tygodnie. Przy określeniu momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych zaczyna swój bieg, bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli zazwyczaj sobotami.

Autor: Andrzej Lazarowicz
Artykuł pochodzi ze strony: poradnikprzedsiebiorcy.pl