Praca tymczasowa – podobieństwa i różnice do stałego etatu

call center
Coraz więcej osób pracuje w oparciu o pracę tymczasową. I będzie tych osób przybywać. Jak wynika z badania Deloitte trendy HR 2015 aż 51% pragnie zwiększyć zatrudnienie w oparciu o pracowników tymczasowych. Czego zatem spodziewać się, decydując się na pracę tymczasową? Czym różni się taka umowa i jakie przywileje ma pracownicy tymczasowi?

Warunki zatrudnienia w oparciu o pracę tymczasową określa ustawa z dnia 9 lipca 2003 r o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Generalnie, jest to forma zatrudnienia, w której pracownik zatrudniony jest przez Agencje Zatrudnienia, która na mocy umowy z innym pracodawcą oddelegowuje pracownika do pracy na określony czas. Pracodawcę u którego pracownik tymczasowy wykonuje pracę nazywa się pracodawcą użytkownikiem. Jakie są różnice między umową o pracę na etacie a umową o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową

Pracownik tymczasowy również zawiera umowę o pracę. Tyle że nie z docelowym pracodawcą a firmą (agencją pracy), która „wypożycza” pracownika pracodawcy na wykonanie określonej pracy w określonym czasie. Taką umowę może zawrzeć:

Warto pamiętać o tym, że pracownicy tymczasowi mogą współpracować z Agencją zatrudnienia również w oparciu o umowy cywilno – prawne. W takich sytuacjach nie mają oni praw wynikających z umowy o pracę.

Elementy umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym:

Czas trwania umowy

W przypadku pracowników tymczasowych przepisy określają również maksymalny okres czasu pozostawania do dyspozycji pracodawcy użytkownika. I tak – jeśli pracodawca użytkownik współpracuje z pracownikiem w ramach wykonywania określonej pracy (lub pracy przez jakiś okres czasu), to współpraca ta nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy w ciąg 36 miesięcy. Jeśli zaś pracownik tymczasowy zastępuje nieobecnego pracownika w sposób ciągły, to taka umowa może trwać nawet 36 miesięcy (ale nie dłużej – pracodawca użytkownik będzie mógł ponownie zatrudnić tę samą osobę w ramach pracy tymczasowej dopiero po upływie kolejnych 36 miesięcy – z tego powodu niekiedy pracodawcy użytkownicy decydują się na zatrudnienie wypróbowanego już pracownika na etat).

Okres wypowiedzenia

Pracownicy tymczasowi mają inny okres wypowiedzenia niż pracownicy zatrudnieni na etacie. W przypadku umowy z pracodawcą na okres do dwóch tygodni jest to 3 dni. W przypadku umowy na okres dłuższy niż 2 tygodnie – jeden tydzień.

Urlopy

Pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu. Jedna jego wymiar jest mniejszy niż pracownika etatowego z min 10 letnim stażem pracy (o 2 dni), ale większy niż pracownika z mniejszym stażem (0 4 dni). Wymiar urlopu przy pracy tymczasowej jest stały i niezależny od  stażu pracy pracownika. Wynosi bowiem równo 2 dni za każdy przepracowany miesiąc, co daje nam w sumie 24 dni rocznie. Aby pracownik uzyskał prawo to dwóch dni urlopu, musi być do dyspozycji jednego (lub więcej) pracodawców przez minimum miesiąc. Przy krótszych umowach (np. dwutygodniowych) sumuje się poszczególne okresy i pracownik może dostać urlop wtedy, kiedy faktycznie pozostawał do dyspozycji pracodawcy przez miesiąc (niezależnie czy świadczył w tym czasie pracę czy nie).

6 miesięcy bez urlopu

Ważną różnicą między pracownikiem tymczasowym a pracownikiem zatrudnionym w ramach etatu jest możliwość zawieszenia możliwości realizacji urlopu przez pierwszych 6 miesięcy świadczenia pracy na rzecz danego pracodawcy. W praktyce oznacza to, że pracownik który wykonuje pracę krócej niż 6 miesięcy, może nie mieć możliwości wzięcia w tym czasie urlopu, mimo iż nabywa do niego prawo. Pracownik tymczasowy nie przelicza tez urlopu na roboczogodziny. Jeśli pracuje w różne dni w różnym wymiarze godzi, to urlop dostaje na określony dzień – bez znaczenia, czy w tym czasie miał pracować 6 8 czy 12 godzin.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Za niewykorzystany urlop, pracownikowi tymczasowemu również należy się ekwiwalent – przy czym wypłaca go Agencja Pracy a nie pracodawca, do którego pracownik został „wypożyczony”. Ekwiwalent za urlop wypłaca się w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Urlop na żądanie

Przysługuje pracownikowi tylko wtedy, kiedy umowa z pracodawcą użytkownikiem zawarta jest na czas dłuższy niż 6 miesięcy.

Choroba pracownika/h2>

Tu przepisy dotyczące pracowników tymczasowych nie różnią się do tego, w jaki sposób traktowani są pozostali pracownicy. Pracownicy tymczasowi również odprowadzają składki ZUS, dlatego mogą korzystać w pełni ze świadczeń przewidzianych w systemie ubezpieczeń społecznych.

Uprawnienia w okresie ciąży

W porównaniu do pracowników na etacie, inne są uprawnienia pracownic tymczasowych, które w czasie trwania umowy zajdą w ciąże. Po pierwsze, Agencja pracy nie ma obowiązku przedłużyć umowy do dnia porodu. Zatem pracownica, której termin zakończenia wypada przed rozwiązaniem ciąży, nie jest chroniona i nie ma zapewnionej pracy do dnia porodu. Będzie jej jednak do dnia porodu wypłacany zasiłek z ZUS. Jeśli pracownica ma umowę o pracę w terminie przekraczającym planowany dzień porodu, agencja nie może rozwiązać umowy. Ponieważ w momencie urodzenia dziecka pracownica taka odprowadzała składki ZUS będzie jej również przysługiwał zasiłek macierzyński.

Odzież i obuwie robocze i posiłki pracownicze

Jeśli na danym stanowisku pracy potrzebna jest odzież robocza lub ochronną, posiłki proflaktyczne lub napoje, to pracodawca użytkownik zobowiązany jest je dostarczyć pracownikom. W tym względzie nie ma różnic między pracownikiem zatrudnionym na etacie a tymczasowym.

Kilka ważnych pytań dotyczących pracy tymczasowej:

Czy można jednocześnie pracować dla kilku pracodawców?

Tak, umowa między pracownikiem a Agencją pracy musi wtedy zawierać informacje o wszystkich pracodawcach użytkownikach.

Czy pracodawca użytkownik może zatrudnić pracownika tymczasowego po zakończeniu jego umowy o pracę?

Tak, nie ma w tym względzie przeciwskazań.

Czy pracownik, który zniszczył mienie pracodawcy użytkownika odpowiada za nie materialnie?

Tak i nie. To Agencja pracy naprawia szkody wyrządzone pracodawcy przez pracownika, ale ma prawo żądać od pracownika odszkodowania w wysokości odszkodowania wypłaconego pracodawcy użytkownikowi.