Ocena okresowa – co oznacza dla pracownika?

Czym jest ocena okresowa, w jaki sposób się ją przeprowadza i co oznacza dla pracownika? 

Oceny okresowe pracowników to metoda weryfikacji kompetencji pracownika. Polega na wartościowaniu określonych cech osobowości, zachowań oraz efektów pracy w odniesieniu do standardów, jakie są przez firmę  oczekiwane na danym stanowisku. Upraszczając, jest to metoda zarządzania personelem, w której określa się, jakie cechy (np. komunikatywność), zachowania (np. pomoc kolegom z zespołu) czy efekty pracy (np. terminowość realizacji zadań) są na danym stanowisku istotne. Następnie ocenia się, na ile każdy z pracowników te standardy spełnia.

Dzięki dobrze przeprowadzonym ocenom okresowym możliwa jest weryfikacja poziomu rozwoju każdego z pracowników, a także ocena rozwoju potencjału personelu przedsiębiorstwa. Na podstawie ocen okresowych można też wnioskować, które elementy pracy całych działów są na zbyt niskim, a które na zadowalającym bądź świetnym poziomie. Oceny okresowe służą również do tego, by na ich podstawie ustalać plany szkoleniowe, które pomogą pracownikom poradzić sobie z brakami w zakresie ich kompetencji.

Kryteria ocen okresowych

Bardzo ważnym pojęciem w każdym systemie ocen okresowych są kryteria oceniania. Jest to zbiór tego, co podlegać będzie ocenie u każdego z pracowników. Kryteria tworzy się w odniesieniu do wymagań stanowiska, a nie konkretnej osoby). Ustala się, jaką wagę ma każde z kryteriów. Kryteria ocen okresowych dopasowywane są do specyfiki każdej organizacji, dlatego choć istnieją systemy ocen okresowych oraz pewne ogólne kryteria dla określonych stanowisk, to w każdej firmie, nawet na analogicznych stanowiskach, kryteria ocen i ich waga, mogą się różnić.

Rodzaje ocen okresowych

W praktyce zarządzania zasobami ludzkimi stosuje się kilka metod ocen okresowych. Poniżej kilka wybranych:

Metod oceniania okresowego pracowników jest wiele – różnią się między sobą zarówno stopniem zaangażowania poszczególnych komórek organizacji, jak i metodyką prowadzenia rozmów oceniających czy samego procesu oceny (np. opis, ankieta). Oceny okresowe różnią się też efektywnością i ilością uzyskanych danych.

Częstotliwość stosowania ocen okresowych

Oceny okresowe najczęściej przeprowadzane są raz w roku. Bardzo ważne jest regularne dokonywanie ocen okresowych w ramach tych samych kryteriów – dzięki temu można ocenić, czy pracownik podniósł swoje kwalifikacje i kompetencje, zatrzymał się w rozwoju, czy też obniżył swoje osiągnięcia zawodowe.

Jak ocena okresowa wpływa na życie pracownika w firmie?

Wpływ systemu ocen okresowych jest dość szeroki. Pomijając już sam stres, który przeżywa oceniany pracownik, to wynik oceny okresowej może mieć znaczny wpływ na poziom wynagrodzenia pracownika, jego awans, szkolenia, a nawet na jego obecność w firmie.

Ocena okresowa pracownika a wynagrodzenie

Czy ocena okresowa ma wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika? W wielu sytuacjach tak. Osoba która uzyskała wysoki wynik, ma znacznie większe szanse na podwyżkę niż osoba, która uzyskała wynik kiepski. W praktyce rzadko stosuje się karę poprzez obniżenie wynagrodzenia, ale często jest tak, że jeśli kolejna ocena okresowa wypadnie niekorzystnie, pracownik będzie musiał się z firmą rozstać. Od wyników oceny okresowej mogą też zależeć dodatkowe świadczenia pozapłacowe dla pracownika oraz premie.

Ocena okresowa pracowników a awans

Wynik oceny okresowej może również wpływać na możliwość awansu, rozumianego zarówno pionowo (czyli przejście na stanowisko wyższe stopniem) jak i poziomo (czyli poszerzenie kompetencji pracownika o kolejne, bardziej odpowiedzialne lub wymagające działania). Od wyników oceny okresowej może więc zależeć rozwój pracownika.