Nie znam powodu zwolnienia – czy należy mi się odprawa?

businessman putting money into pocketCzy pracownik, który został zwolniony bez podania przyczyny przy umowie na czas określony może domagać się odprawy? W niektórych sytuacjach tak – często jednak konieczna będzie walka sądowna.

Umowa na czas określony, która zawiera klauzulę o możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia, to nie tylko dla pracodawców ochrona przed kilkukrotnie zachodzącą w ciąże pracownicą czy koniecznością wypowiadania umowy w oparciu o solidne przesłanki. To również sposób na uniknięcie konieczności wypłacania pracownikowi odprawy.

W przypadku umowy na czas określony, rozwiązanej przed terminem na jaki została zawarta jeśli przyczyna zwolnienia pracownika leży po stronie pracodawcy, (czyli została rozwiązana z przyczyn niedotyczących pracownika) i był to jedyny powód rozwiązania umowy, pracownikowi również przysługuje odprawa.

W zależności od stażu pracy, pracownik ma prawo do:

Niestety, w przypadku umowy na czas określony, pracodawca nie ma obowiązku podawać pracownikowi powodu zwolnienia. Jeśli zatem chce zlikwidować stanowisko pracy (przyczyna leżąca po stronie pracodawcy) a pracownik należycie wywiązywał się z obowiązków, to w teorii należałaby mu się odprawa. W praktyce jednak, pracownik nie dowiaduje się dlaczego nie został zwolniony i odprawy nie otrzyma.

Prawo pracy chroni jednak takiego pracownika – jeśli wystąpi on do sądu o odprawę, a pracodawca nie będzie potrafił udowodnić, że przyczyny zwolnienia leżały po stronie pracownika (lub również po jego stronie), będzie musiał wypłacić pracownikowi odprawę. Jedyny problem polega na tym, że to pracownik musi udać się do Sądu Pracy i wnioskować o ustalenie przyczyn rozwiązania stosunku pracy i ewentualną odprawę. Większość pracowników w takich sytuacjach nie ma pojęcia o tym, że mogą wykonać taki gest, a roszczenia przedawniają się po trzech latach.

Jeśli zatem zostałeś zwolniony przy umowie na czas określony, a Twój pracodawca nie chce podać ci powodu zwolnienia, udaj się do PIP i poproś o pomoc – jeśli byłeś związany umową przez np. 3 lata, możesz otrzymać dwumiesięczną odprawę – jest więc o co walczyć.

Tagi: