Umowy na czas określony – dominujące w Polsce

Choć wiele mówi się o tym, że w Polsce często zawierane są tzw. śmieciowe umowy, czyli umowy cywilno – prawne, nie gwarantujące ani ochrony przed zwolnieniem ani też odprowadzania składek emerytalnych, to najwięcej mamy w Polsce umów o pracę, zawieranych na czas określony.

Na jaki najdłuższy okres może być zawarta umowa na czas określony? Polskie prawo tego nie precyzuje. Wprawdzie ustalenie zbyt długiego okresu może stanowić nadużycie prawa podmiotowego prowadzące do obejścia przepisów i jeśli pracownik zwróci się z taką sprawą do sądu, to ten może umowę zawartą na kilka lat przekształcić w umowę na czas nieokreślony, ale zdarza się, że i długoletnie umowy są utrzymywane w mocy. Stąd też, tak częsta praktyka zawierania umów na rok, 24 miesiące czy nawet okres 5 lat. Jak wynika z danych GUS, w Polsce prawie 27% umów o pracę, stanowią umowy na czas określony – co czwarta umowa nie daje zatem pracownikowi żadnej stabilizacji poza 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia. Do Komisji Europejskiej wniosek o przyjrzenie się sytuacji w Polsce złożyła NSZZ Solidarność. Bruksela ma wypowiedzieć się, czy ograniczenie czasu na jaki mogą być zawierane umowy na czas określony w polskim prawie pracy jest zasadne.

Pytanie, czy takie ograniczenie nie spowoduje wymiany pracowników na „nowe modele” po tym, jak umowa zacznie dobiegać końca? I druga kwestia – wystarczy spółka córka, by pracownika można było zatrudnić w innej firmie i znów rozpoczynać okresy umów na czas określony – korporacje sobie zatem z tym poradzą. Gorzej z małymi firmami.

Jak uważacie – czy takie ograniczenie w polskim prawie powinno się znaleźć?