Niewykorzystany urlop a zwolnienie dyscyplinarne

Co dzieje się z urlopem pracownika, kiedy pracownik zostaje zwolniony dyscyplinarnie?

Za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, pracodawca – zgodnie z  art. 52 § 1 Kodeksu Pracy może wypowiedzieć umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Poza ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych przesłankami do zwolnienia pracownika z jego winy bez wypowiedzenia są jeszcze:

Zwolniony dyscyplinarnie pracownik może mieć jeszcze niewykorzystany, zaległy urlop. Nie przepada on mimo tego, że to pracownik winny jest temu, że został zwolniony. W takich sytuacjach – ze względu na brak okresu wypowiedzenia – pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Ilość urlopu oblicza się proporcjonalnie do okresu, który pracownik przepracował do dnia otrzymania wypowiedzenia.

Otrzymanie urlopu wypoczynkowego (bądź ekwiwalentu za urlop) nie jest związane z formą rozwiązania stosunku pracy.