Sytuacja na rynku pracy najlepsza od początku transformacji

sytuacja na rynku pracy 460x251 Sytuacja na rynku pracy najlepsza od początku transformacji

Dwukrotnie niższa liczba bezrobotnych, krótsze okresy pozostawania bez pracy, mniejsze bezrobocie absolwentów i niemal o połowę niższa stopa bezrobocia – tak zmienił się rynek pracy w ciągu ostatnich 26 lat.

Na podstawie: MRPiPS, źródło: PFHR

Podczas gdy w końcu 1991 roku liczba bezrobotnych sięgała 2 mln 156 tys. osób, w końcu 2017 roku osób bez pracy było już niespełna 1 mln 82 tys. Spadła zarówno liczba bezrobotnych kobiet, jak i mężczyzn, choć w przypadku mężczyzn dynamika zmian była korzystniejsza.

Zmiana struktury wieku

Ponad dwukrotnie zmniejszyła się liczba bezrobotnych w grupach 25-34 (spadek z 645 do 303 tys.) oraz 35-44 lata (spadek z 530 do 251 tys.). Niemal sześciokrotnie spadła liczba bezrobotnych młodych ludzi (do 25 roku życia) – w końcu 1991 roku było ich 756 tysięcy, a 26 lat później 134 tysiące. O ile do końca 2000 r. młodzi ludzie stanowili ponad 30% bezrobotnych, to w końcu 2017 r. już tylko 12,4%.

Bezrobocie a wykształcenie

W porównaniu do początków okresu transformacji wyższe wykształcenie uzyskuje dziś zdecydowanie więcej młodych ludzi, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych. Odsetek bezrobotnych z wyższym wykształceniem wzrósł z 3% – 64 tys. w końcu 1997 roku do 13,8% – 149 tys. w końcu 2017 roku. We wszystkich pozostałych grupach zanotowano spadek bezrobocia, choć jego dynamika była najwyższa  dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (spadek o 65%), gimnazjalnym i niższym (o 53,9%) oraz policealnym i średnim zawodowym (spadek o 51,4%). Zmiany te przełożyły się na znaczący spadek odsetka bezrobotnych  z wykształceniem zasadniczym zawodowym (z 37,4% do 26% w końcu 2017 r.) oraz gimnazjalnym i poniżej (z 30% do 27,6%).

Polacy szybciej znajdują pracę

W strukturze bezrobotnych na przestrzeni lat wyraźnie spadł odsetek pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy (z 22% w końcu 1992 r. do 14,8% w końcu 2017 r.) oraz powyżej 12 miesięcy (spadek z 45,2% do 40,5%).Podczas gdy w końcu 1992 roku bezrobocie trwające powyżej 12 miesięcy dotyczyło 1 mln 134 tys. osób, to w końcu 2017 roku liczba długotrwale bezrobotnych wynosiła już tylko 438 tys. osób.

Mniej osób na zasiłkach

O ile w końcu 1991 roku prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało 4/5 wszystkich bezrobotnych (1 mln 703 tys. z 2 mln 156 tys.), o tyle w końcu 2017 roku odsetek ich udział zmniejszył się do 14,8% (160 tys. na 1082 tys.).

Mniej bezrobotnych wśród absolwentów

W końcu 2017 roku absolwenci stanowili 3,6% ogólnej liczby bezrobotnych (38 tys. spośród 1 mln 82 tys. wszystkich bezrobotnych). To prawie 3 razy mniej niż w końcu 1991 roku, kiedy odsetek absolwentów wśród bezrobotnych wynosił 10,3% (222 tys. spośród 2 mln 156 tys. wszystkich bezrobotnych).

Rekordowo niska stopa bezrobocia

W końcu 2017 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,6%. To o 4,8 pkt. proc. mniej niż w końcu 1991 roku, gdy stopa bezrobocia wynosiła 11,4%.