Odprawa dla rodziny po zmarłym pracowniku

trumna3 Odprawa dla rodziny po zmarłym pracownikuJeśli osoba zatrudniona, w trakcie trwania stosunku pracy umrze, jej rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa. Jakie są zasady jej przydzielania, ile wynosi i kto ją wypłaca?

Kto wypłaca odprawę pośmiertną?

  • Odprawę wypłaca pracodawca. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca ubezpieczył pracownika na życie – w takiej sytuacji odprawę wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe – ale uwaga! Jeśli odprawa wynikająca z ubezpieczenia jest niższa niż ta, która przysługiwałaby rodzinie gdyby zmarły nie był ubezpieczony, to pracodawca musi wyrównać różnicę.
  • Jeśli pracownik miał kilku pracodawców, odprawę wypłaca każdy z nich z osobna.

Ile wynosi odprawa pośmiertna?

Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika. I tak, odprawa po osobie zatrudnionej do 10 lat, wynosi 1 miesięczne wynagrodzenie. Jeśli zmarły pracował w zakładzie pracy 10-15 lat, rodzina dostanie równowartość 3 miesięcznych zarobków, a jeśli ponad 15 lat to półrocznych.

Uwaga – jeśli po zmarłym pozostaje jedynie jedna osoba uprawniona do otrzymania odprawy, otrzymuje ona jedynie połowę świadczenia (przykładowo, zmarły miał żonę, małżeństwo nie miało dzieci – żona otrzyma połowę przysługującego świadczenia).

Kiedy przysługuje rodzinie doprawa pośmiertna?

  • Kiedy w trakcie trwania stosunku pracy, pracownik zmarł (nie ma znaczenia przyczyna śmierci – czy była to choroba czy wypadek).
  • Kiedy pracownik zmarł w trakcie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, po rozwiązaniu stosunku pracy.

Kto ma prawo do odprawy po zmarłym?

Prawo do odprawy pośmiertnej ma:

  • Małżonek zmarłego
  • Inni członkowie rodziny,  spełniający warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – (dzieci do 16 roku życia lub do 25 lat jeśli się uczą. Jeśli są niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, przysługuje im odprawa bez względu na wiek)

W jakich sytuacjach odprawa nie zostanie przyznana?  

Małżonek nie otrzyma odprawy pośmiertnej, jeśli był ze zmarłym w separacji.