Jakie wynagrodzenia w mediach, wydawnictwach, reklamie i PR – IBW 2006

Artykuł prezentuje wyniki Internetowego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez portal Wynagrodzenia.pl

Poniższy artykuł jest podsumowaniem danych uzyskanych na temat wynagrodzeń w mediach, wydawnictwach, reklamie i PR.

Mediana wynagrodzenia w mediach, wydawnictwach, reklamie i PR (2938 PLN) była o 18% wyższa niż przeciętne wynagrodzenie wśród wszystkich badanych (mediana 2500 PLN). 10% najlepiej zarabiających w tych branżach otrzymywało wynagrodzenie wyższe niż 7500 PLN. Połowa osób zarabiała w przedziale pomiędzy 1900 PLN a 4700 PLN.

Osoby na stanowisku dyrektora w mediach, wydawnictwach, reklamie i PR zarabiały 8190 PLN (mediana). Stanowiło to 202% wynagrodzenia kierownika w tej branży (mediana 4050 PLN). Mediana pensji specjalisty wyniosła 3000 PLN. Połowa pracowników na tym stanowisku zarabiała pomiędzy 2000 PLN a 4500 PLN. Pensja 10% specjalistów nie przekroczyła poziomu 1500 PLN. W przypadku pracowników szeregowych mediana zarobków wyniosła 2000 PLN. 75% z nich zarabiało poniżej poziomu 2800 PLN.

Najwięcej osób, prawie 15%, zarabiało w przedziale pomiędzy 1501 PLN a 2000 PLN. 50% pracowników zarabiało powyżej 1001 PLN, ale nie przekroczyło poziomu 3000 PLN. Powyżej 10001 PLN zarabiało 6%. W grupie otrzymującej najniższe wynagrodzenie, poniżej 1000 PLN, znalazło się 4% osób.

Do najbardziej popularnych świadczeń dodatkowych w branżach: medialnej, wydawniczej reklamowej i PR należały telefon komórkowy (dysponowało nim 35% osób) oraz dodatkowa bezpłatna opieka medyczna (otrzymywało ją 21% osób). 18% osób miało laptop/komputer do osobistego użytku. 10% osób otrzymywało dofinansowanie nauki oraz szkolenie wg własnego uznania. 9% osób otrzymało samochód służbowy, ryczałt na paliwo oraz bezpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Staż pracy i wiek

Zarówno łączny staż pracy jak i wiek były tymi zmiennymi, które wpływały na wysokość zarobków osób badanych.
W pierwszym roku pracy osoby zarabiały przeciętnie 1910 PLN (mediana). 10% nie przekroczyło poziomu 1001 PLN. Na drugim biegunie, grupa 10% najlepiej zarabiających otrzymywała wynagrodzenie wyższe niż 3600 PLN.  Zarobki wzrastały wraz ze stażem pracy. Wśród osób o łącznym stażu wynoszącym od 9 do 10 lat pensje były równe 4000 PLN (mediana). Wśród pracowników o łącznym stażu od 11 do 15 lat, mediana wynagrodzenia była niższa o 200 PLN, ale grupa najlepiej zarabiających 10% pracowników zarabiała powyżej 14000 PLN. Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy o najdłuższym stażu pracy – powyżej 16 lat. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 4100 PLN. Połowa pracowników o takim stażu pracy zarabiała w przedziale pomiędzy 2670 PLN a 7000 PLN.

Wiek różnicował zarobki osób badanych. Najwyższe zarobki w analizowanych branżach otrzymywali najstarsi pracownicy. Wynagrodzenie osób powyżej 40 roku życia wyniosło 4550 PLN (mediana). Było ono o 26% wyższe niż zarobki osób w przedziale wiekowym 36 – 40 lat, które były równe 3620 PLN (mediana). Osoby w wieku od 31 do 35 lat otrzymywały przeciętne wynagrodzenie w wysokości 4000 PLN, a 10% z nich zarabiało powyżej 10000 PLN. Połowa osób w przedziale wiekowym pomiędzy 26 a 30 lat zarabiała więcej niż 2000 PLN, ale mniej niż 4500 PLN, z mediana wynagrodzenia równą 3000 PLN.

Wykształcenie

Zarobki wzrastały wraz z poziomem wykształcenia. Osoby z wykształceniem średnim zarabiały przeciętnie 2300 PLN, a 25% z nich nie przekroczyło poziomu 1500 PLN. Pracownicy z wykształceniem niepełnym wyższym zarabiali przeciętnie 2700 PLN (mediana). Stanowiło to 84% wynagrodzenia, jakie otrzymywali pracownicy z wykształceniem wyższym (mediana 3200 PLN). 75% osób z wykształceniem wyższym zarabiało powyżej 2000 PLN, a 10% najlepiej zarabiających otrzymywało pensję wyższa niż 9000 PLN. Było to o 38% więcej niż zarabiało 10% najlepiej zarabiających osób z wykształceniem niepełnym wyższym (6500 PLN).

Płeć

Wynagrodzenie mężczyzn (mediana 3210 PLN) było o 23% wyższe niż wyniosły zarobki kobiet w omawianych branżach (mediana 2600 PLN). Różnice te były jeszcze większe, w odniesieniu do grup najlepiej zarabiających. 10% mężczyzn (9750 PLN) otrzymywało o 57% wyższe pensje niż najlepiej zarabiające kobiety (6200 PLN).

Różnice pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn były obecne na każdym poziomie organizacyjnym. Mężczyźni na stanowisku pracownika szeregowego zarabiali o 100 PLN więcej niż kobiety (1900 PLN). Na poziomie specjalisty różnica ta wzrosła do 290 PLN na korzyść mężczyzn. Mężczyźni kierownicy, z medianą zarobków równą 4800 PLN zarabiali o 32% więcej niż kobiety na tym stanowisku (mediana 3650 PLN).

Region

Najniższe zarobki otrzymywali pracownicy w omawianych branżach w regionie wschodnim. Mediana zarobków wyniosła w nim 1800 PLN. Jedynie 25% osób przekroczyło poziom 2500 PLN. Dla porównania, w regionie południowo-zachodnim taki sam odsetek pracowników zarabiał powyżej 3600 PLN, a w regionie mazowieckim powyżej 5800 PLN. W regionie mazowieckim najwyższa była także mediana zarobków, która w 2006 roku wyniosła 3500 PLN. Była ona wyższa o 46% od drugich w kolejności zarobków oferowanych w regionie północno-zachodnim (mediana 2400 PLN).

Znajomość języków obcych

Istnieje wyraźny związek pomiędzy wysokością wynagrodzenia a znajomością języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego.

Różnice w stopniu znajomości języka angielskiego przekładały się na różnice w zarobkach. Osoby ze słabą znajomością języka angielskiego zarabiały 2700 PLN (mediana). Osoby ze średnią i dobrą znajomością języka angielskiego zarabiały odpowiednio o 100 PLN i 250 PLN więcej. Bardzo dobra znajomość angielskiego wiązała się z zarobkami o 12% większymi w porównaniu do osób posługujących się tym językiem w stopniu dobrym. 10% osób zarabiało powyżej 11000 PLN. 10% pracowników słabo znających język angielski zarabiało powyżej 6500 PLN.

Pracownik szeregowy z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego zarabiał o 13% więcej niż osoba na tym stanowisku z jedynie dobrą znajomością angielskiego. Kierownik ze znajomością angielskiego w stopniu bardzo dobrym otrzymywał wynagrodzenie aż o 43% wyższe niż pensja kierownika, który językiem angielskim posługiwał się w stopniu dobrym.

Znajomość języków obcych w stopniu co najmniej dobrym wiązała się z wyższymi zarobkami. Osoby nie znające żadnego języka na takim poziomie otrzymywały wynagrodzenie równe 2715 PLN (mediana). Znajomość jednego języka wiązała się z zarobkami wyższymi o 285 PLN. Osoby legitymujące się znajomością dwóch języków w stopniu co najmniej dobrym uzyskiwały wynagrodzenie w wysokości 3200 PLN (mediana), a 25% z nich zarabiało powyżej 5918 PLN. Dla porównania, jedna czwarta osób bez znajomości języka obcego zarabiała powyżej 4500 PLN.

Podsumowanie

W branżach medialnej, wydawniczej, w reklamie i PR zarobki w 2006 roku były nieco wyższe niż przeciętne wynagrodzenie w całej grupie osób badanych. Mediana wynagrodzenia wśród wszystkich pracowników tej branży wyniosła 2938 PLN, ale zmienne takie jak stanowisko, staż oraz wiek znacznie różnicowały wysokość otrzymywanych pensji. Istotne były także taki czynniki jak wielkość oraz lokalizacja firmy czy pochodzenie kapitału.

Katarzyna Jaśko
wynagrodzenia.pl

Przeczytaj cały artykuł – pobierz plik w formacie PDF

Dodaj komentarz